Privacy Verklaring

Wie is Sentijn ?

Sentijn B.V., waaronder begrepen haar dochterondernemingen, (hierna: "Sentijn") is een zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in de flexibele inzet van kennis en capaciteit.

Sentijn neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens serieus. Zij leeft de toepasselijke wet- en regelgeving vanzelfsprekend na. Sentijn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement. Dit privacy statement is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de websites van Sentijn .In dit privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door Sentijn worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten je hebt, en hoe je ze kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld contactgegevens, curriculum vitae (‘CV’) en online identificator. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, strafrechtelijk verleden, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gegevens over gezondheid of seksueel gedrag.

Welke persoonsgegevens verwerkt Sentijn en met welk doel?

Sentijn verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Zo heeft Sentijn persoonsgegevens van betrokkenen nodig om (arbeids-)overeenkomsten af te sluiten of ter voorbereiding daarop. Daarnaast is Sentijn soms wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In andere gevallen baseert Sentijn zich op een gerechtvaardigd belang of dat van een andere partij, zoals bijvoorbeeld van een werkgever.

Sentijn verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld gegevens van medische keuringen voor specifieke functies, en indien hiertoe voor Sentijn een wettelijke grondslag bestaat.

Aan het einde dit privacy statement is een overzicht opgenomen van de doelen van de verwerkingen met de daarbij te verwerken persoonsgegevens.

Wanneer deelt Sentijn persoonsgegevens?

Delen binnen Sentijn Sentijn deelt persoonsgegevens binnen Sentijn alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Delen met werkgevers

Sentijn deelt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met werkgevers. Bij het voorstellen van kandidaten en medewerkers aan (potentiële) werkgevers, gebruikt Sentijn een Sentijn CV dat door medewerkers van Sentijn op basis van sollicitatiegegevens van betrokkenen is opgesteld.

Delen met verwerkers

Sentijn schakelt leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Sentijn. Sentijn sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af. Sentijn beoordeelt vooraf de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de privacyregelgeving en ziet hier periodiek op toe, alsmede op naleving van de gesloten verwerkersovereenkomst.

Delen met andere verantwoordelijke partijen

Sentijn werkt met externe partijen samen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die screenings uitvoeren, trainingen verzorgen of vluchten en/of hotels boeken. Sentijn maakt met deze partijen afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Sentijn verstrekt op verzoek van politie en justitie uitsluitend persoonsgegevens indien daartoe een nationale wettelijke verplichting bestaat.

Geeft Sentijn persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee. Sentijn geeft geen persoonsgegevens door buiten de EER.

Hoe lang bewaart Sentijn persoonsgegevens?

Sentijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelen. In sommige gevallen is Sentijn gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert Sentijn de persoonsgegevens uit haar systemen.

Voor de twee onderstaande situaties hanteert Sentijn de volgende bewaartermijnen:

  • Recruitment via externe bronnen: maximaal 28 dagen nadat betrokkenen door Sentijn zijn gevonden, neemt Sentijn contact met hen op om haar interesse in betrokkenen kenbaar te maken;
  • Persoonsgegevens van kandidaten die niet voor Sentijn werkzaam zijn of zijn geweest maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse in Sentijn: 2 jaar na de datum van opname van de persoonsgegevens in de administratie van Sentijn .

Welke rechten hebben betrokkenen?

Sentijn respecteert rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend; andere slechts onder bepaalde voorwaarden. Sentijn kan bijvoorbeeld het verzoek van betrokkenen om hun persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijk verplichting bestaat om die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Betrokkenen kunnen de volgende rechten uitoefenen:

  • Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
  • Inzage in persoonsgegevens;
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
  • Verwijdering van persoonsgegevens als Sentijn deze niet langer nodig heeft;
  • Bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens die Sentijn verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Sentijn of een andere verwerkingsverantwoordelijke als betrokkenen zwaarwegende redenen hiervoor hebben;
  • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;
  • Gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens die aan Sentijn zijn verstrekt in bij wet bepaalde gevallen;
  • Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Sentijn bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefende ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. Sentijn kan bij de uitoefening van deze rechten aan betrokkenen vragen zich nader te identificeren.

Hoe beveiligt Sentijn persoonsgegevens?

Sentijn treft passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen.

De infrastructuur van Sentijn wordt voortdurend gemonitord. In een vroeg stadium kunnen bedreigingen of aanvallen worden gesignaleerd en kan actie worden ondernomen. Sentijn heeft beleid en procedures opgesteld voor het tijdig melden van datalekken. Daarnaast wordt de infrastructuur van Sentijn gescand op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen. Sentijn laat de infrastructuur en de beveiligingsprocessen geregeld door onafhankelijke auditors controleren. Sentijn verstuurt persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS), te herkennen aan “https” en het hangslotsymbool in de adresbalk van de browser.

Verder heeft Sentijn in haar systemen geborgd dat niet iedereen binnen haar organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot Sentijn -medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Wat zijn cookies en andere soortgelijke technische gegevens?

Sentijn maakt geen gebruik van cookies.

Contact opnemen met Sentijn ?

Voor vragen naar aanleiding van dit privacy statement kunnen betrokkenen zich wenden tot het Sentijn hoofdkantoor in Rotterdam, te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Sentijn B.V. Vasteland 78 3011 BN Rotterdam Nederland 010-8466664info@sentijn.com

Sentijn heeft een Data Protection Officer (DPO) dhr. Marijn Ligthart. De DPO van Sentijn is te bereiken via telefoon: 010-8466664 of via e-mail: administratie@sentijn.com

Melding (mogelijke) inbreuk op de beveiliging?

In geval van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens worden betrokkenen verzocht Sentijn daarover zo spoedig mogelijk te informeren via administratie@sentijn.com onder vermelding van ‘Datalek’ in de onderwerpregel van het bericht.

Wijziging privacy statement

Sentijn kan dit privacy statement aanpassen. Wijzigingen worden via een pop-up op de website gepubliceerd.